Snažíme sa poskytovať služby v čo najvyššej kvalite, preto naše stránky využívajú technológiu cookies. Pokračovaním v návšteve týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. súkromia a cookies

V zmysle nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 je priamo účinný právny predpis. Zaoberá sa ochranou osobných údajov a právom fyzickej osoby na kontrolu spracovania osobných údajov. Ako aj v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov publikovaný v Zbierke zákonov SR. k spracúvaniu Vašich osobných údajov pristupujeme len zákonným spôsobom, profesionálne a citlivo Vaše osobné údaje sú uložené v zabezpečenom informačnom systéme všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi zo strany prevádzkovateľa, sú náležite poučené o zákonnom zaobchádzaní s nimi a sú zaviazaní mlčanlivosťou získavame od Vás iba tie údaje, ktoré sú potrebné na splnenie účelu, na základe ktorého ste nás kontaktovali môžete nás kedykoľvek požiadať o zmazanie histórie našej e-mailovej komunikácie, a to e-mailom, písomne alebo osobne.

Základné princípy, ktoré sú predmetom riešenia GDPR:

1. Zásada zákonnosti §6 – preveriť, či pri spracúvaní nedochádza k porušeniu základných práv dotknutej osoby, 2. Zásada obmedzenia účelu §7 – overiť, či sa osobné údaje zbierajú na výslovne uvedený a oprávnený účel 3. Zásada minimalizácie osobných údajov §8 – preveriť, či spracúvané osobné údaje sú primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah. 4. Zásada správnosti §9 – spracúvané údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované 5. Zásada minimalizácie uchovávania §10 – mať určenú dobu pre uchovávanie osobných údajov so zohľadnením účelu ich spracúvania 6. Zásada integrity a dôvernosti §11 – posúdiť, či je zaručená primeraná bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov 7. Zásada zodpovednosti §12 – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

I.

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.nosime.sk

Nosime.sk., s.r.o. Andrea Kundríková – konateľka Prostejovská 42, 08001 Prešov IČO 44300352, IČ DPH SK2022676590 andrea@nosime.sk 0905 573 015

osobné údaje sú považované za prísne dôverné a je s nimi zaobchádzané v súlade so zákonom NRSR č. 136/2014 Z.z., európskym nariadením č. 2016/679 – GDPR a v súlade

s Obchodnými podmienkami.

prevádzkovateľ získava osobné údaje prostredníctvom internetovej stránky www.nosime.sk

II.

Účel spracúvania osobných údajov účelom spracúvania osobných údajov sú predzmluvné vzťahy, účelom spracúvania osobných údajov je identifikácia zákazníkov, účelom spracúvania osobných údajov je potvrdenie záujmu o tovar a to prostredníctvom vypracovania objednávky a prostredníctvom elektronickej pošty, účelom spracúvania osobných údajov je vypracovanie zmluvy, účelom spracúvania osobných údajov je spätné kontaktovanie.

III.

Zoznam spracúvaných osobných údajov

prevádzkovateľ spracúva Vaše kontaktné údaje na účely predzmluvných vzťahov, údaje na doručenie kontaktnými údajmi sú meno, priezvisko, telefónne číslo (na účely potvrdenia objednávky, komunikáciu so zákazníkom), e-mailová adresa (na účely zaslania potvrdenia objednávky a komunikáciu so zákazníkom) údaje na doručenie sú meno a priezvisko príjemcu, titul, adresa doručenia, tel. číslo prípadne IČO a DIČ (IČ DPH)

IV.

Dobrovoľnosť poskytnutia osobných údajov

prevádzkovateľ získava len tie osobné údaje zákazníkov, ktoré sú potrebné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník záujmom o tovar alebo službu očakáva prevádzkovateľ získava osobné údaje od zákazníkov v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich zo zmluvy uzatvorenej medzi prevádzkovateľom a zákazníkom prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu vyplývajúceho zo zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov

V.

Zverejnenie údajov

prevádzkovateľ získané osobné údaje zákazníkov – fyzických osôb nezverejňuje

VI.

Podmienky spracúvania

prevádzkovateľ prijal primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania osobných údajov, pričom zobral do úvahy najmä použiteľné technické prostriedky, dôvernosť a dôležitosť spracúvaných osobných údajov, ako aj rozsah možných rizík, ktoré sú spôsobilé narušiť bezpečnosť alebo funkčnosť jeho informačných systémov prevádzkovateľ sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi dotknutej osoby zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a predpismi EÚ prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby ( po skončení doby archivácie – 10 rokov, po prijatí žiadosti o výmaz osobných údajov – do 30 dní). Opis uplatňovaných technických a organizačných bezpečnostných opatrení:

  • Zmluvy, kde sú údaje uvedené sú šifrované v špeciálnom foldri na HDD
  • šifrovanie sa používa na prenášané údaje (cez sieť) aj uložené údaje (na rôznych

typoch médií)

  • príslušné osoby majú možnosť uplatniť svoje práva. Ak v súvislosti so žiadosťou

príslušnej osoby nepodnikneme žiadne opatrenia, danú osobu bezodkladne informujeme, prečo opatrenia nepodnikneme, a upozorníme ju, že môže podať

sťažnosť prostredníctvom dozorného orgánu a požadovať súdne opravné prostriedky.

VII.

Práva a povinnosti dotknutej osoby

zákazník prevádzkovateľa ako dotknutá osoba je povinný uviesť úplné a pravdivé údaje

VIII.

Poučenie o právach dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať vymazanie údajov z jeho informačných systémov.